Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eesti, Soome ja Ungari kultuuri- ja haridusministeeriumide delegatsioonide kohtumise protokoll


Eesti, Soome ja Ungari delegatsioonide 9. augustil 2000. a Tartus toimunud kohtumise käigus väljendatud eesmärkide saavutamiseks peavad kohtumisest osa võtnud riikide kultuuri- ja haridusministeeriumid vajalikuks:

1. Selgitada laiale avalikkusele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, riiklikele institutsioonidele ja valitsusvälistele ühendustele uurali rahvaste keelte ja kultuuride väärtust ning probleeme ja tõmmata neid kaasa hõimurahvastele suunatud tegevustesse.

2. Koostada tutvustavaid materjale iga uurali rahva kohta ja anda need välja uurali rahvaste keeltes, võimalusel ka vene, inglise, prantsuse ja saksa keeles.

3. Tõhustada koostööd uurali keelte sõnaraamatute, vestlussõnastike ja õppematerjalide väljaandmisel.

4. Korraldada koolitust uurali rahvaste emakeelsete õpikute koostajatele ning tagada koostöö ja infovahetus kirjanduse väljaandmise vajaduse üle nendes keeltes.

5. Vahetada informatsiooni eesti, soome ja ungari keele lektorite valiku ning õppetöö korralduse kohta.

6. Vahetada informatsiooni hõimurahvaste üliõpilaste ja uurijate stipendiaatideks vastuvõtmise kohta.

7. Jätkata ning võimalusel laiendada uurali rahvaste ühiste teadus-, haridus-, kultuuri- ja spordiürituste korraldamist. Viia läbi seminare, õpikodasid, mõttetalguid ja loomelaagreid uurali rahvaste loomeinimestele.

8. Toetada rahvusvaheliste ühisekspeditsioonide korraldamist uurali rahvaste aladele sealse kultuuripärandi tundmaõppimiseks ja talletamiseks. Otsida võimalusi ekspeditsioonidel kogutu tutvustamiseks näitustel, filmides, audio- ja videomaterjalides, ajakirjandusartiklites, teaduspublikatsioonides ja mujal.

9. Eriti tähtsaks peetakse selgitada eesti, soome ja ungari keele ning kultuuri professuuride vastastikuse asutamise vajadust ja võimalusi.

10. Selgitada üksteise keele ja kultuuri vastastikuse õpetamise vajadust ja võimalusi Eesti, Soome ja Ungari üldhariduskoolides.

11. Eesti ja Soome Hõimurahvaste programmide juhid ja Ungari poolt hiljemalt l. novembriks 2000. a nimetatav hõimurahvaste koostööd esindav isik tegutsevad alalise tööorganina. Käesoleva protokolli elluviimist hinnatakse igal kolmandal aastal ministeeriumide delegatsioonide kohtumisel. Ungari delegatsiooni ettepanekul toimub järgmine kohtumine 2003. a Ungaris.

Eesti delegatsiooni nimel Peep Ratas

Soome delegatsiooni nimel Vilho Hirvi

Ungari delegatsiooni nimel László Imre Komlósi