Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse statuut

TARTU ÜLIKOOLI NÕUKOGU MÄÄRUS

KINNITATUD
Tartu Ülikooli nõukogu
25. juuni 1999. a otsusega nr 56

TARTU ÜLIKOOLI PAUL ARISTE SOOME-UGRI PÕLISRAHVASTE KESKUSE STATUUT

I. Üldsätted

1. Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus (edaspidi keskus) on Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna juures tegutsev interdistsiplinaarne üksus, mille eesmärk on koondada Tartu Ülikoolis ja Lõuna-Eesti kõrgkoolides õppivaid, soomeugrilasi õpetavaid ning fennougristika ja teiste põlisrahvaste alase uurimisega tegelevaid ülikooli liikmeid ja selleks tegevuseks vajalikke vahendeid, et muuta hõimurahvaste alane õppe- ja teadustöö Tartu Ülikoolis dünaamilisemaks ning senisest laiemalt tutvustada seda väljaspool Tartu Ülikooli.

2. Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Tartu Ülikooli põhikirjast, käesolevast statuudist ning teistest õigusaktidest.

3. Keskuse statuudi ning selles tehtavad muudatused ja täiendused kinnitab Tartu Ülikooli nõukogu.

4. Keskuse rahalised vahendid moodustuvad riiklikest ja mitteriiklikest eraldistest, toetustest ja annetustest.

5. Keskuse arveldused toimuvad Tartu Ülikooli raamatupidamise kaudu. Keskuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Tartu Ülikooli rektori poolt määratud isik, kes ei tohi kuuluda keskuse nõukogusse.

II. Keskuse struktuur, juhtimine ja tegevus

6. Oma eesmärkide saavutamiseks keskus:
6.1. valmistab ette Eestis õppivaid soome-ugri ja samojeedi rahvaste üliõpilasi akadeemiliseks ja erialaseks suhtluseks eri kultuuripiirkondadesse kuuluvate inimestega ning abistab neid eesti kultuuri tundmaõppimisel ja Eesti oludega kohanemisel;
6.2. arendab soome-ugri ja samojeedi keelkonda kuuluvaid ning teisi põlisrahvaid puudutavaid multi- ja interdistsiplinaarseid teadusuuringuid nende kõigis aspektides;
6.3. edendab üliõpilaste ja õppejõudude akadeemilist ettevalmistust fennougristika valdkonnas;
6.4. edendab soome-ugri ja samojeedi rahvaste ning teiste põlisrahvaste keele ja kultuuri õpetamist ja tutvustamist;
6.5. korraldab kursusi, loengutsükleid ja seminare;
6.6. annab välja trükiseid;
6.7. arendab rahvusvahelist koostööd põlisrahvaste organisatsioonidega kogu maailmas;
6.8. osaleb regionaalsete ja rahvusvaheliste konverentside ning kongresside korraldamises ning korraldab muid üritusi.

7. Keskuse tööd juhib keskuse juhataja ja keskuse nõukogu.

8. Keskuse nõukogu koosneb 7 liikmest ja selle eesistuja on filosoofiateaduskonna dekanaadi esindaja. Nõukogu koosseisu kinnitab rektor. Nõukogu liikmeteks on:
8.1. filosoofiateaduskonna dekanaadi esindaja,
8.2. eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna esindaja,
8.3. välisüliõpilastalituse esindaja,
8.4. uurali keelte õppetooli esindaja,
8.5. Tartu Ülikoolis õppivate soome-ugri üliõpilaste esindaja,
8.6. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse esindaja,
8.7. keskuse juhataja.
Ühe nõukogu liikme ettepanekul ja eesistuja nõusolekul võib erakorraliselt kutsuda istungil osalema teisi isikuid.

9. Keskuse nõukogu:
9.1. määrab kindlaks keskuse töö põhisuunad ja -vormid,
9.2. kooskõlastab keskuse tegevuse sellega seotud erinevate üksuste huvidest lähtudes,
9.3. taotleb keskuse tööks vajalike vahendite eraldamist riiklikest ja muudest allikatest, kinnitab keskuse projektid,
9.4. volitab keskuse esindajaid teiste (sh rahvusvaheliste) organisatsioonide juurde.

10. Keskuse nõukogu töötab tema enda poolt kinnitatud kodukorra alusel. Nõukogu tuleb kokku vähemalt 4 korda aastas eesistuja algatusel ja tema poolt määratud aegadel, võttes arvesse liikmete ettepanekuid. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui otsuste tegemisest võtab osa vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole kohalviibijatest.

11. Keskuse tööd korraldab ning organiseerib keskuse juhataja, kelle valib keskuse nõukogu. Juhatajaks võib olla Tartu Ülikooli korraline õppejõud.

12. Keskuse juhataja on aruandekohustuslik keskuse nõukogu ja filosoofiateaduskonna dekaani ees.

13. Keskuse juhataja käsutab rahalisi vahendeid rektorilt saadud volituse alusel, kooskõlastades oma tegevuse keskuse nõukoguga.

14. Keskuse eelarve kinnitab filosoofiateaduskonna nõukogu.

15. Keskuse asutab, reorganiseerib ja lõpetab Tartu Ülikooli nõukogu.

 

Jaak Aaviksoo
Rektor, professor

Ivar-Igor Saarniit
Akadeemiline sekretär