Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri rahvaste II maailmakongressi resolutsioon


Soome-ugri rahvaste I maailmakongress seadis üheks põhieesmärkidest soome-ugri maailma taassünni. Vaadeldes eelmisest kongressist möödunud perioodi, meie, Soome-ugri rahvaste II maailmakongressist osavõtjad, mõistame, et I kongressil seatud ülesanded on jäänud aktuaalseks, ning kinnitame täie vastutustundega valitud tee õigsust, mis

 • on kooskõlas kogu maailma ühiskonna demokraatliku ümberkujundamisega,
   
 • aitab kaasa soome-ugri rahvaste iseseisvale arengule, piiramata ühegi teise rahva õigusi ega huvisid,
   
 • viib soome-ugri sugulasrahvaste igakülgsele lähenemisele,
   
 • säilitab traditsioone, tekitab uusi suhtlusvorme ja väärtusi soome-ugri ühiskonnas, rikastades kõiki elu sfääre.


Hinnates sündmusi, mis on toimunud soome-ugri maailmas viimaste aastate vältel, nendime:

 • Soome-ugri rahvaste I maailmakongress oli ajaloolise tähtsusega sündmus, mis andis impulsi soome-ugri maailma reaalseks taassünniks,
   
 • soome-ugri rahvaste solidaarsus on muutunud teguriks, millega arvestab maailma avalikkus,
   
 • on astutud samme meie rahvaste lähenemises, tugevnevad sidemed ja laieneb koostöö majanduse, kultuuri, hariduse, teaduse ja informaatika alal,
   
 • põlisrahvaste probleemid on võitnud rahvusvahelise tähelepanu; on loodud tingimused põlisrahvaste säilimiseks,
   
 • rahvuse enesemääramise õigust ning kuulumist rahvusvähemusse, kultuuride ja keelte omapära on hakatud käsitama inimõigustena,
   
 • Maailmakongressi täitevorgan – Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee – töötab aktiivselt vastavalt Soome-ugri rahvaste I maailmakongressi dokumentidele, koordineerib kõigi rahvuslike organisatsioonide ja struktuuride tegevust ühiste ülesannete lahendamisel, esindades meie rahvaste huvisid rahvusvahelistes institutsioonides ja foorumitel, kaasa arvatud ÜRO.


Oleme veendunud, et meie soome-ugri ühiskonna edasiseks tegusaks arenguks on möödapääsmatu:

 • jätkata konstruktiivset dialoogi ja ühistegevust kõigi huvitatud riiklike ja valitsusväliste struktuuridega,
   
 • kindlustada kõigile soome-ugri rahvastele rahvuse enesemääramise õiguse realiseerimine tegelikkuses, kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega; arendada meie rahvaste territoriaalset ja kultuuromavalitsust,
   
 • püüelda soome-ugri rahvaste esindatuse ja osavõtu laiendamisele rahvusvaheliste institutsioonide tegevuses inimõiguste, põlisrahvaste ja vähemusrahvuste õiguste alal,
   
 • kaasa aidata põlisrahvaste ja vähemusrahvuste õiguste alase seadusandluse aluste loomisele ning rahvusvahelise õiguse põhiliste normide ja põhimõtete lülitamisele rahvuslikesse seadustesse,
   
 • soodustada soome-ugri maade ja regioonide vaheliste lepinguliste suhete laienemist sotsiaalmajandusliku ja kultuuriarengu, teaduse ja hariduse alal, arendada rahvadiplomaatia vorme,
   
 • muuta soome-ugri rahvaste vahelised kontaktid regulaarseks ja asuda soome-ugri rahvaste vastastikuste kultuuriesinduste loomisele,
   
 • levitada maailmas teadmisi soome-ugri rahvaste ajaloost ja nüüdisaegsest elust,
   
 • võtta erilise tähelepanu ja hoole alla kultuuride ja keelte ning rahvusliku identiteedi – rahvaste olemasolu põhitingimuste – taassünd,
   
 • laiendada soome-ugri rahvaste haridussüsteemi ja massimeediat, kujundada rahvuslikku haritlaskonda ning otsida võimalusi soome-ugri rahvusteaduste rahastamiseks.


Budapest, 19. augustil 1996