Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri rahvaste V maailmakongress etnopoliitika ja õiguse sektsiooni soovitused


Sektsioonist osavõtjad rõhutavad soome-ugri liikumise edaspidise konsolideerumise tähtsust, mis soodustaks rahvusvahelist koostööd põlis- ja vähemusrahvaste õiguste alaste põhjapanevate dokumentide ellurakendamisel, valitsusväliste organisatsioonide osalemist oma riikide ja regioonide ühiskondlik-poliitilises elus ja kodanikuühiskonna arenemist. Samal ajal rõhutatakse, et soome-ugri rahvaste seaduslike õiguste elluviimine riikides, kus nad on vähemuses, on raskendatud kehtiva seadusandluse ebatäiuslikkusega inimõiguste ja -vabaduste alal, samuti soome-ugri rahvaste esindajate osalemismehhanismi ebatäiuslikkusega nende huvisid puudutavate otsuste vastuvõtmisel ja elluviimisel.

Soome-ugri rahvaste etnilise identiteedi säilitamiseks ja nende õiguste järgimiseks soovitatakse:

konsultatiivkomiteele:

1. Pöörduda Euroopa Nõukogu poole taotlusega luua põlisrahvaste ja rahvusvähemuste alaline foorum;
2. Aktiviseerida soome-ugri rahvaste valitsusväliste organisatsioonide tegevust oma seaduslike õiguste kaitsmisel keelte ja kultuuripärandi säilitamiseks ning arendamiseks, samuti keskkonnakaitse alal;
3. Tagada soome-ugri rahvaste esindajate osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides, mis tegelevad põlis- ja vähemusrahvaste õiguste kaitsmise küsimustega;
4. Aktiviseerida soome-ugri rahvaste esindajate osavõttu maailma põlisrahvaste teise rahvusvahelise aastakümne eesmärkide ja ülesannete täitmisel;
5. Korraldada soome-ugri rahvaste õiguste täitmise monitoorimist vastavalt rahvusvahelistele põlis- ja vähemusrahvaste õiguste normidele ning riikide rahvusvahelistest lepingutest ja lepetest tulenevatele kohustustele ning informeerida sellest soome-ugri üldsust;
6. Algatada põlis- ja vähemusrahvaste küsimusi arutavate foorumite loomist rahvuslikul tasandil.

riikide valitsustele:

1. Täiustada kehtivat seadusandlust oma riikide piires põlisrahvastena elavate soome-ugri rahvaste õiguste ja vabaduste vallas, vastavalt "ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonile";
2. Luua struktuurid, mis koordineeriksid põlis- ja vähemusrahvaste õiguste ning huvide kaitsmise alast tegevust;
3. Riikides, kus soome-ugri rahvad on vähemuses, võtta vastu soome-ugri rahvaste sotsiaal-majandusliku ja kultuurilise arengu riiklikud programmid;
4. Ratifitseerida "Euroopa regionaal- või vähemuskeelte harta";
5. Töötada välja õiguslikud mehhanismid, mis tagavad soome-ugri rahvaste esindatuse esindus- ja täidesaatvates võimuorganites nii rahvuslikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil;
6. Tagada soome-ugri rahvaste õigused loodusvarade kasutamisel nende traditsioonilistel asualadel vastavalt ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonile.


Kaasesimehed: Heikki Talvitie, soomlased
                         Viktor Bogdanov, karjalased

Põhiettekandjad: Zinaida Strogalštšikova, vepslased
                            Viktor Rõtškov, permikomid