Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri rahvaste V maailmakongressi keele ja hariduse sektsiooni soovitused


Keele ja hariduse sektsioonist osavõtjad, väljendades muret soome-ugri keelte saatuse pärast, märgivad vajadust pöörata erilist tähelepanu keelte õppimise, säilitamise ja õpetamise korraldamisega seotud küsimustele. Rõhutades, et emakeelne haridus on üks inimõiguste põhielemente, soovitatakse:

soome-ugri rahvaste ühiskondlikele organisatsioonidele ja liikumistele:

1. Soodustada soome-ugri emakeele õpetajate ning keeleõpikute ja õppevahendite autorite assotsiatsiooni loomist kogemuste vahetamise ja vastastikuse toetuse eesmärgil.
2. Kujundada positiivset suhtumist emakeele kasutamiseks perekonnas.
3. Kaasata rohkem noori emakeele prestiiži tõstvate ürituste korraldamisel (rahvusvaheline emakeelte päev, kirjakeelte päevad, tuntud valgustajate ja emakeelte uurijate tähtpäevade tähistamine jne).

riikide valitsustele:

1. Arendada ja täiustada keeleliste õiguste järgimise seadusandlust.
2. Soodustada soome-ugri keelte ja kultuuride omaksvõtmist eriti väärtusliku kultuuripärandina, kujundada tolerantset suhtumist kõikide etniliste rühmade kultuuriväärtustesse.
3. Luua täidesaatva võimu struktuurides keeltekomisjonid, korraldamaks ja täiustamaks soome-ugri emakeelte õppeprotsessi, nende keelte kohustusliku ainena õpetamist ning klassivälises töös kasutamist.
4. Korraldada oskussõnavara loomist soome-ugri keeltes, mis peegeldaksid kaasaegse ühiskonna ühiskondlik-poliitilise ja sotsiaal-majandusliku elu tegelikkust.

Vene Föderatsiooni föderaalsetele võimuorganitele:

1. Töötada välja filoloogilise (keelelise) hariduse kontseptsioon tasakaalustatud kakskeelsuse arendamiseks soome-ugri rahvaste asualadel.
2. Kinnistada seaduslikku õigust õppida mittevene emakeelt kohustusliku ainena koolide õppekavade variatiivses osas.
3. Välja töötada soome-ugri keelte arengu säilitamise riiklik programm seoses Vene Föderatsiooni subjektide riikliku haridusstandardi regionaalse (rahvuslik-regionaalse) komponendi vastuvõtmisõiguse kaotamisega.
4. Välja töötada määrustik "Rahvusliku (etnilise) kooli staatus Vene Föderatsioonis" ja selle elluviimise kava soome-ugri rahvaste asualadel.
5. Soodustada otsuse vastuvõtmist IV Ülevenemaaline fennougristide konverentsi korraldamiseks Hantõ-Mansiiskis (2009. a).

soome-ugri rahvaste asualade võimuorganitele:

1. Tundma õppida rahvusvahelist "keelepesade" kasutamise kogemust emakeelte taastamisel, eriti Soomes, samuti selle elluviimise kogemust Venemaa soome-ugri rahvaste seas Soome Kultuurfondi projektide raames. Soodustada "keelepesade" korraldamist ja tegutsemist õppeasutustes, kus kasvatusprotsess toimub soome-ugri keeltes.
2. Arendada emakeele õpetamisel innovaatilisi meetodeid, sealhulgas välja töötada ja kasutusele võtta laste arvutimängud soome-ugri keeltes.


Kaasesimehed: Nina Afanasjeva, saamid
                         Svetlana Popova, mansid

Põhiettekandjad: Mart Rannut, eestlased
                            Svetlana Popova, mansid