Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri rahvaste V maailmakongressi noorte ümarlaua "Põlvkondade järjepidevus ja ühtsus" soovitused


Ära kuulanud soome-ugri rahvaste V maailmakongressi raames toimuvast ümarlauast "Põlvkondade järjepidevus ja ühtsus" osavõtjate ettekanded ning arutanud soome-ugri ja samojeedi emakeelt oskavate noorte kultuuri- ja haridusspetsialistide vajaduse ja rahvusliikumistes osalejate koosseisu uuendamise küsimusi,

leiame, et rahvusvaheline soome-ugri koostöö peaks olema avatuma iseloomuga. Soome-ugri maailm peaks muutuma mobiilsemaks ja olema võimeline vastama kaasaegsetele väljakutsetele;

rõhutame noorte kaasahaaramise vajadust otsuste vastuvõtmisel soome-ugri koostöö raames;

märgime, et soome-ugri liikumine vajab hädasti uute rahvusliikumistes osalejate leidmist ja kasvatamist;

soovitame:

Vene Föderatsiooni valitsusele:

1. Mitte lubada riigieelarveliste kohtade vähenemist kõrgkoolides emakeele (soome-ugri, samojeedi) ja kirjanduse, koolieelse haridusasutuse kasvataja ja algklasside õpetaja erialadel.

Vene Föderatsiooni soome-ugri regioonide valitsustele:

1. Tõhustada tööd soome-ugri ja samojeedi emakeelt oskavate spetsialistide ettevalmistamisel kultuuri- ja haridusasutustele.

rahvusvahelisele Soome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomiteele:

1. Läbi vaadata rahvusvahelise Soome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee kooseisu moodustamise põhimõtted. Valida iga rahva seast kaks esindajat, kellest üks peaks olema noorema põlvkonna esindaja (kuni 35 a).

rahvaste volitatud esindusorganitele:

1. Valida maailmakongressidele delegaate rahvaste ühiskondlike organisatsioonide konsensuse alusel ning kandideerijate üle avalikult diskuteerides.
2. Aegsasti läbi viia rahvaste peaettekannete avalik arutelu.

Soome-ugri Rahvaste Noorteassotsiatsioonile:

1. Aktiivselt integreeruda ülevenemaalistesse ja rahvusvahelistesse ühendustesse, osaleda nende kollegiaalsete juhtimisorganite töös.
2. Koostada soome-ugri rahvaste administratiivtöötajate andmebaas, tagada soome-ugri rahvaste kaadripotentsiaali väljaõpe.
3. Läbi viia avatud infopoliitikat ja töötada välja ühisprojekte rahvusvahelise koostöö raames.
4. Ühiskondlikel noorteorganisatsioonidel jätkata riigivõimuorganitega koostööd noorsoopliitika alal.