Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse kodukord


KINNITATUD
TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu
27.05.2008 koosoleku protokoll nr 1-3/EE-312


I. Üldsätted

1. Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus (edaspidi keskus) on Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri osakonna töökorralduslik üksus, mis on moodustatud filosoofiateaduskonna dekaani korraldusega nr. 831 05. 07. 2007. Keskuse eesmärk on koondada Tartu Ülikoolis ja Lõuna-Eesti kõrgkoolides õppivaid, soomeugrilasi õpetavaid ning fennougristika ja teiste põlisrahvaste alase uurimisega tegelevaid ülikooli liikmeid ja selleks tegevuseks vajalikke vahendeid, et muuta hõimurahvaste alane õppe- ja teadustöö Tartu Ülikoolis dünaamilisemaks ning senisest laiemalt tutvustada seda väljaspool Tartu Ülikooli.

2. Keskuse kodukorra ning selles tehtavad muudatused ja täiendused kinnitab eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu.

3. Keskuse rahalised vahendid moodustuvad riiklikest ja mitteriiklikest eraldistest, toetustest ja annetustest. Keskuse eelarve on osa eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eelarvest.

4. Keskuse arveldused toimuvad Tartu Ülikooli raamatupidamise kaudu.

II. Keskuse struktuur, juhtimine ja tegevus

5. Oma eesmärkide saavutamiseks keskus:

5.1. valmistab ette Eestis õppivaid soome-ugri ja samojeedi rahvaste üliõpilasi akadeemiliseks ja erialaseks suhtluseks eri kultuuripiirkondadesse kuuluvate inimestega ning abistab neid eesti kultuuri tundmaõppimisel ja Eesti oludega kohanemisel;
5.2. arendab soome-ugri ja samojeedi keelkonda kuuluvaid ning teisi põlisrahvaid puudutavaid multi- ja interdistsiplinaarseid teadusuuringuid nende kõigis aspektides;
5.3. edendab üliõpilaste ja õppejõudude akadeemilist ettevalmistust fennougristika valdkonnas;
5.4. edendab soome-ugri ja samojeedi rahvaste ning teiste põlisrahvaste keele ja kultuuri õpetamist ja tutvustamist;
5.5. korraldab kursusi, loengutsükleid ja seminare;
5.6. annab välja trükiseid;
5.7. arendab rahvusvahelist koostööd põlisrahvaste organisatsioonidega kogu maailmas;
5.8. osaleb regionaalsete ja rahvusvaheliste konverentside ning kongresside korraldamises ning korraldab muid üritusi.

6. Keskuse tööd juhib keskuse juhataja ja keskuse nõukogu.

7. Keskuse nõukogu koosneb 7 liikmest ja selle eesistuja on keskuse juhataja. Nõukogu koosseisu kinnitab eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu. Nõukogu liikmeteks on:

7.1. eesti ja üldkeeleteaduse instituudi esindaja,
7.2. soome-ugri osakonna esindaja,
7.3. välisüliõpilastalituse esindaja,
7.4. Eesti Fennougristide Komitee esindaja,
7.5. Tartu Ülikoolis õppivate soome-ugri üliõpilaste esindaja,
7.6. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse esindaja,
7.7. keskuse juhataja.

Ühe nõukogu liikme ettepanekul ja eesistuja nõusolekul võib erakorraliselt kutsuda istungil osalema teisi isikuid.

8. Keskuse nõukogu:

8.1. määrab kindlaks keskuse töö põhisuunad ja -vormid;
8.2. kooskõlastab keskuse tegevuse sellega seotud erinevate üksuste huvidest lähtudes;
8.3. taotleb keskuse tööks vajalike vahendite eraldamist riiklikest ja muudest allikatest, kinnitab keskuse projektid;
8.4. volitab keskuse esindajaid teiste (sh rahvusvaheliste) organisatsioonide juurde.

9. Keskuse juhatajal on kohustus kutsuda nõukogu kokku vähemalt kaks korda aastas. Juhatajal on kohustus kutsuda nõukogu kokku ka juhul, kui seda nõuab vähemalt kolmandik nõukogu liikmeid. Juhataja arvestab nõukogu kokkukutsumisel ja koosoleku päevakorra koostamisel nõukogu liikmete ettepanekutega. Nõukogu koosolekud protokollitakse.

10. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui nõukogu koosolekul osaleb üle poole nõukogu liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest nõukogu liikmetest. Nõukogu koosoleku võib korraldada elektroonselt. Kui koosolek korraldatakse elektroonselt, hääletatakse elektronposti teel. Juhataja määrab elektroonse hääletamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kolm tööpäeva. Elektroonse hääletamise korral on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.

11. Keskuse tööd korraldab ning organiseerib keskuse juhataja. Juhatajaks võib olla Tartu Ülikooli korraline õppejõud.

12. Keskuse juhataja on aruandekohustuslik keskuse nõukogu ning eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu ees.

13. Keskuse juhataja käsutab rahalisi vahendeid rektorilt saadud volituse alusel, kooskõlastades oma tegevuse keskuse nõukoguga.

14. Keskuse reorganiseerib ja lõpetab Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaan.